Creatief Evenementen Bureau

Algemene Voorwaarden Husk Events

 

 

Algemene voorwaarden geldig voor evenementen in 2017

 

 

Deelname:

 

 

Artikel 1 : Definities

 

 

1.1             In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

a)      Evenement: het door Husk Events in enig jaar te organiseren sportevenement:

 

 

b)     Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement

 

 

c)      Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

 

 

d)     Organisator: de rechtspersoon (in deze Husk Events) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan

 

 

1.2             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst

 

 

Artikel 2: Deelname

 

 

2.1         Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden de door de Organisator, voor dat Evenement, de vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator. 
2.2         De deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier (digitale aanmelding) volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
2.3         Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, ook niet bij verhindering aan het Evenement.
2.4         De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.5         De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/ of locatie van het Evenement wijzigen.
2.6         Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/ of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
2.7         De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
2.8         Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via beachbastard.nl. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan het Evenement. Overschrijving naar een andere editie is niet mogelijk.
2.9         De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van het personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Ook is het dragen van het verstrekte Evenementshirt verplicht. Bij herhaaldelijk, of ernstige, misdragingen houd de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
2.10      Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen, spikes of op blote voeten.
2.11      De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1         Deelname aan het Evenement geschied voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als het gevolg van de deelname aan het Evenement. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
               Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijkse schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
3.2         Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3         De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/ haar deelname aan het Evenement.
3.4         De Deelnemer verkaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/ zij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.5         De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6         De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

 

Artikel 4: Portretrecht

 

 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoel gebruik vindt om niet plaats.

 

 

Artikel 5: Consumptiebonnen
Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het evenement worden betaald bij catering (strandpaviljoen de Schelp in Egmond aan Zee), conform de prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

 

 

Artikel 6: Persoonsgegevens
6.1         De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator (dan wel een door de Organisator ingehuurd derde, in dit geval MyLaps), opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier/ digitale aanmelding door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn/ haar naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
6.2         De Deelnemer is bij deelname aan het Evenement, zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/ haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit uiterlijk drie weken voorafgaand aan het Evenement schriftelijk te wijzigen.

Artikel 7: Beeldmateriaal

De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer of omstander gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

 

Artikel 8: Natuurbeleid
Natuurbeleid van de Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het stuk parcours dat zich op het Strand van Egmond aan Zee bevindt. Hiervoor dient de Deelnemer zich aan de volgende regels te houden:
8.1         Deelnemer van het Evenement dient zijn/ haar afval te deponeren in de daartoe bestemde prullenbakken/ containers/ afvalbakken
8.2         Deelnemer van het Evenement dient zijn/ haar behoefte te doen in de daarvoor bestemde toiletten
8.3         Deelnemer van het Evenement dient met dieren respectvol om te gaan, hieronder valt ook het gebruik van het strand, de zee, als de duinen en de omgeving.
8.4         Bij het overschrijven van artikel 8.1, 8.2, 8.3 leidt dit direct tot het stoppen van de activiteit/ deelname aan het Evenement.
8.5         Bij aangerichte schade (zoals in artikel 8.1, 8.2, 8.3) die de Deelnemer heeft aangericht en verhaald wordt op de Organisator, zal de Organisator zich genoodzaakt zien om de schade die geleden wordt door de Organisator te verhalen op de Deelnemer.

 

 

Bedrijvendeelname

 

 

Artikel 1: Definities

 

 

1.1.1        In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

a)      Evenement: het door Husk Events in enig jaar te organiseren sportevenement:
b)     Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze één of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c)      Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan het Evenement
d)     Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekken tot deelname aan het Evenement.
e)     Organisator: de rechtspersoon (in deze Husk Events) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

 

 

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

 

Artikel 2: Bedrijvendeelname
2.1         Een Deelnemend Bedrijf kan zijn.
a)           rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
b)          Ondernemingen, geen rechtspersonen zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c)           Publieksrechtelijke rechtspersonen als bedoelt in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2         De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet voldoen aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

 

 

Artikel 3: Deelnemers
3.1         Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.
3.2         Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
3.3         De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
3.4         De Organisator van het Evenement kan besluiten de starttijd, datum en/ of locatie van het Evenement te wijzigen.
3.5         Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/ of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door het Deelnemende Bedrijf/ Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement en/ of de inschrijfgelden.

 

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1         Deelname aan het Evenement geschied voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/ of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen/ zaken van de Deelnemer en/ of het Deelnemend Bedrijf. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.
4.2         Indien ondanks het bepaalde in eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/ of het Deelnemende Bedrijf Aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van het die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4.3         De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/ zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/ haar deelname aan het Evenement.
4.4         Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij/ zij aan deze eis voldoet en dat hij/ zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
4.5         Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/ of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname) aan het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6         Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld

 

 

Artikel 5: Consumptiebonnen
Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de comsumptiebonnen prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenement.

 

 

Artikel 6: Portretrecht
Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en Deelnemend Bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens en/ of rond het Evenement gemaakt beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer en/ of Deelnemend Bedrijf zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van de Organisator en/ of van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

 

 

Artikel 7: Persoonsgegevens
De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator en/ of derde (in dit geval MyLaps) opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer. Deelnemend Bedrijf of Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

 

Artikel 8: Natuurbeleid
Natuurbeleid van de Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het stuk parcours dat zich op het Strand van Egmond aan Zee bevindt. Hiervoor dient de Deelnemer zich aan de volgende regels te houden:
8.1         Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf/ Deelnemend Bedrijf van het Evenement dient zijn/ haar afval te deponeren in de daartoe bestemde prullenbakken/ containers/ afvalbakken
8.2         Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf/ Deelnemend Bedrijf van het Evenement dient zijn/ haar behoefte te doen in de daarvoor bestemde toiletten
8.3         Deelnemer van het Deelnemend bedrijf/ Deelnemend Bedrijf van het Evenement dient met dieren respectvol om te gaan, hieronder valt ook het gebruik van het strand, de zee, als de duinen en de omgeving.
8.4         Bij het overschrijven van artikel 8.1, 8.2, 8.3 leidt dit direct tot het stoppen van de activiteit/ deelname aan het Evenement.
8.5         Bij aangerichte schade (zoals in artikel 8.1, 8.2, 8.3) die de Deelnemer heeft aangericht en verhaald wordt op de Organisator, zal de Organisator zich genoodzaakt zien om de schade die geleden wordt door de Organisator te verhalen op de Deelnemer/ Deelnemend Bedrijf.

 

 

Artikel 9: Facturatie
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Husk Events (hierna: Husk). Alle rechten uit hoofde van de vordering door de Organisatie overgedragen aan Husk, die de vordering zal incasseren. Uw gegevens worden door of namens Husk getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingenen toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Husk behoudt zich het recht voor om het verzoek van het Deelnemend Bedrijf voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Husk gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Husk is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Husk tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Husk om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,- euro. Husk is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Husk is bepaald gaat in dat geval tevens over de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1      Op deze Algemene Voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2      Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Noord Holland Noord (Alkmaar).

 

Algemene Voorwaarden
Download Algemene Voorwaarden Husk Events 2017
Algemene voorwaarden geldig voor evenementen in 2017.pdf (160.54KB)
Algemene Voorwaarden
Download Algemene Voorwaarden Husk Events 2017
Algemene voorwaarden geldig voor evenementen in 2017.pdf (160.54KB)